Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ

Trzeba mieć Odwagę, by zmienić to co zmienić należy, Trzeba mieć Tolerancję i Pokorę, by zaakceptować to czego zmienić nie można, Trzeba mieć Mądrość, by odróżnić jedno od drugiego.

Słowniczek

Członkostwo Związku
Z chwilą nabycia członkostwa, każdemu członkowi przysługują prawa oraz spoczywają na nim obowiązki wynikające ze Statutu NSZZ „Solidarność”.Członek Związku ma prawo m.in. do: korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich, wybierania i bycia wybieranym do władz Związku, pomocy Związku w sytuacjach losowych, informacji o decyzjach władz Związku. (§ 14 Statutu) Członek Związku jest zobowiązany m.in. do: przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku, brać udział w życiu związkowym, solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek, nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku. (§ 15 Statutu) Zmiana przynależności do podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Każdy członek Związku może należeć wyłącznie do jednej organizacji zakładowej, niezależnie od liczby tytułów uprawniających do członkostwa w Związku. Nie dotyczy to przynależności do NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Zmiana przynależności do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej może nastąpić w wyniku zmiany pracodawcy lub wystąpienia z tej jednostki i kontynuowania członkostwa w innej organizacji zakładowej i międzyzakładowej, a także w wyniku zmian obszaru działania organizacji zakładowych lub międzyzakładowych. Aby zachować staż związkowy należy przystąpić do innej zakładowej lub międzyzakładowej organizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od utraty prawa przynależności lub wystąpienia z organizacji dotychczasowej, a także udokumentować swoją przynależność do Związku w poprzedniej organizacji. (§ 10 Statutu; Uchwała KK nr 2/06) Członek Związku w przypadku, gdy po przekształceniach strukturalnych pracodawcy jego miejsce lub zakład pracy nie jest objęty działalnością żadnej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, ma do wyboru:
a) pozostać członkiem dotychczasowej organizacji zakładowej, jeżeli komisja zakładowa wyrazi na to zgodę. Wówczas dotychczasowa organizacja zakładowa rozszerza swój zakres działania na nowy zakład pracy i przekształca się w organizację międzyzakładową
b) złożyć deklarację członkowską w dowolnie wybranej przez siebie organizacji zakładowej, działającej na terenie danego regionu. Po przyjęciu danej osoby w poczet członków organizacja przyjmująca rozszerza swój dotychczasowy zakres działania na nowego pracodawcę zatrudniającego tę osobę i przekształca się w organizację międzyzakładową, jeżeli dotychczas stanowiła organizację zakładową
c) podjąć inicjatywę utworzenia samodzielnej organizacji zakładowej, zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu.
W przypadku, gdy po przekształceniach strukturalnych pracodawcy, jego miejsce lub zakład pracy jest objęty działalnością innej organizacji zakładowej, wówczas przenosi swoją deklarację członkowską do tej organizacji i staje się jej członkiem z mocy prawa. Oznacza to, że w takim przypadku komisja zakładowa nie może odmówić mu prawa do kontynuowania członkostwa w Związku. (§ 11 Statutu; Uchwała KK nr 2/06) Przejście na emeryturę lub rentę oraz utrata zatrudnienia nie powodują ustania członkostwa w dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. (§ 10 ust. 6 Statutu)

Odpowiedzialność władz związkowych
Władze organizacji zakładowej zobowiązane są do prowadzenia działalności związkowej zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz zwierzchnich Związku. Kiedy postępują sprzecznie ze Statutem oraz innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych Związku, zarząd regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej może podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności władzy wykonawczej i kontrolnej organizacji zakładowej. Przed podjęciem uchwały zarząd regionu wyznacza termin co najmniej 14 dni na dostosowanie działalności do postanowień Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz decyzji władz nadrzędnych Związku. Podczas zawieszenia władz organizacji zakładowej ich obowiązki przejmuje zarząd komisaryczny wskazany przez zarząd regionu. Komisja zakładowa, której działalność została zawieszona, zobowiązana jest do przekazania protokolarnie zarządowi komisarycznemu pełnej dokumentacji, pieczątek oraz nadzoru nad majątkiem organizacji zakładowej. Ponadto komisja zakładowa ma obowiązek przekazać zarządowi komisarycznemu wykaz aktualnie prowadzonych spraw wraz z informacją o stanie ich zaawansowania. Zarząd regionu powołując zarząd komisaryczny ponosi odpowiedzialność za właściwe jego funkcjonowanie. Obowiązki i uprawnienia władzy kontrolnej w danej organizacji przejmuje regionalna komisja rewizyjna. 
Do zadań zarządu komisarycznego należy:
dbałość o prawidłowe działanie organizacji zakładowej oraz wyeliminowanie możliwych do usunięcia następstw naruszeń prawa wewnątrzzwiązkowego lub powszechnie obowiązującego spełnianie funkcji komisji zakładowej za wyjątkiem wykluczania członków Związku wypełnienie szczegółowych poleceń zarządu regionu odnoście danej organizacji zakładowej dotyczących konkretnych problemów związanych z jej działalnością. W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o zawieszeniu władz zakładowych, zarząd komisaryczny zwołuje zebranie członków lub delegatów danej organizacji związkowej. W trakcie zebrania należy przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem zarządu komisarycznego o odwołanie wszystkich członków komisji zakładowej. Zarząd komisaryczny może także wnioskować o odwołanie członków komisji rewizyjnej. W przypadku odwołania członków władz danej organizacji zakładowej należy przeprowadzić wybory uzupełniające. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie odbędzie się posiedzenie zakładowego zebrania członków lub delegatów albo też nie zostaną odwołani członkowie władz organizacji zakładowej, w takim przypadku zarząd regionu wykreśla taką organizację ze swojego rejestru. Od tej decyzji zakładowej organizacji związkowej służy prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu w terminie nie później niż 14 dni od doręczenia decyzji skreślającej z rejestru. Zarząd regionu może podtrzymać swoją decyzję większością co najmniej ⅔ głosów. Decyzja ta jest ostateczna. W przypadku groźby naruszenia istotnych interesów Związku wynikających z zachowań władz organizacji zakładowej (np. naraża na straty materialne, nosi znamiona przestępstwa lub zagraża bezpieczeństwu członków Związku), zarząd regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej może niezwłocznie podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności tych władz. Zarząd regionu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komisję Krajową, która w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące może uchylić decyzję zarządu regionu. 
Złożone przez zarząd regionu zawiadomienie do Komisji Krajowej nie wstrzymuje wykonania uchwały o zawieszeniu. Jeżeli jest mowa o komisji lub organizacji zakładowej dotyczy to również komisji lub organizacji międzyzakładowej. (Statut § 55-57 oraz Uchwała KK nr 30/04)

Organizacja międzyzakładowa
Organizacja międzyzakładowa jest to organizacja, która swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców. Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku – niemająca swojej siedziby u żadnego z pracodawców – zrzeszająca osoby zatrudnione u pracodawców z danego terenu lub branży, nieobjętych działaniem innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. (§ 19 pkt 4 i 5 Statutu)

Organizacja oddziałowa/wydziałowa
Organizacja zakładowa /międzyzakładowa/ może tworzyć niższe struktury Związku – organizacje oddziałowe lub wydziałowe. Są one strukturami pomocniczymi dla organizacji zakładowej /międzyzakładowej/, przejmując część jej kompetencji na podstawie odpowiedniej uchwały. W przypadku gdy organizacja zakładowa /międzyzakładowa/ zostanie przekształcona w organizację oddziałową lub wydziałową – traci osobowość prawną.

Organizacja podzakładowa
Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury pracodawcy utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może, na wniosek zebrania członków lub delegatów danej jednostki organizacyjnej Związku, której stała się częścią, zostać zarejestrowana – przez właściwy terytorialnie dla niej zarząd regionu – jako organizacja podzakładowa. Organizacja podzakładowa powstała w wyniku zmiany struktury pracodawcy, w całości przejmuje majątek po byłej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. (szczegóły § 19 pkt 8 i § 21 Statutu oraz uchwała KK nr 22/04 i 20/05)

Organizacja zakładowa
Organizacja zakładowa jest to jednostka organizacyjna Związku zrzeszająca pracowników u jednego pracodawcy. (§ 19 pkt 3 Statutu)

Prezydium 
W skład prezydium wchodzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków tej władzy, w tym jego zastępcy, sekretarz i skarbnik (funkcji sekretarza i skarbnika nie można łączyć z funkcją przewodniczącego). Do zadań prezydium władzy wykonawczej należy kierowanie bieżącą działalnością danej jednostki organizacyjnej Związku. W jednostkach organizacyjnych Związku posiadających osobowość prawną w imieniu tych jednostek czynności prawne podejmuje co najmniej dwóch członków władzy wykonawczej lub jej prezydium (gdy powołano prezydium). Upoważnienie do czynności prawnych następuje na podstawie decyzji władzy wykonawczej (lub jej prezydium). (§ 42 Statutu)

Tymczasowa komisja zakładowa 
Tymczasowa komisja zakładowa (międzyzakładowa) jest to statutowa władza organizacji zakładowej (międzyzakładowej) w okresie organizacyjnym, posiadająca uprawnienia komisji zakładowej (międzyzakładowej), pełniąca jej funkcję do czasu przeprowadzenia pierwszych wyborów statutowych władz tej organizacji. Wybory muszą się odbyć nie później niż 3 miesiące od zarejestrowania organizacji przez zarząd regionu.

Ustanie członkostwa w Związku
(§ 13 Statutu)
Członkostwo Związku ustaje na skutek:


Warunki pełnienia funkcji związkowych
Członkiem władzy jednostki organizacyjnej Związku może być tylko członek danej jednostki. (Statut §47 ust. 1)

Wyjątkiem są pracownicy zrzeszeni w terenowej organizacji związkowej zatrudnieni u pracodawców z danego terenu, nieobjęci działalnością innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz osoby niepozostające w stosunku pracy, w tym bezrobotni, emeryci, renciści mieszkający na terenie objętym działalnością danej terenowej organizacji. Jeżeli jest brak zainteresowania wyborem władz statutowych przez członków tej organizacji lub gdy nie ma możliwości zwołania zebrania wyborczego, zarząd regionu dokonuje wyboru władzy wykonawczej terenowej organizacji, niekoniecznie spośród jej członków, z zachowaniem zasad wyborczych obowiązujących w Związku. Wyjątek nie dotyczy wyboru władzy kontrolnej. (Statut §35 ust. 7, §19 ust. 5 oraz Uchwała nr 6 XVII KZD §8)
W danej jednostce organizacyjnej Związku członek władzy stanowiącej może być równocześnie we władzy wykonawczej lub kontrolnej. 
Funkcji związkowych w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku działającej u danego pracodawcy nie mogą pełnić:

a także

Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczą funkcją w organach organizacji politycznych (np. partii politycznych). 
Funkcji związkowych nie można łączyć z następującymi stanowiskami w organach władzy i administracji państwowej:

oraz z następującymi stanowiskami w administracji samorządowej, pochodzącymi z wyboru, mianowania oraz powołania:

W przypadku niespełnienia warunków określonych w Statucie dotyczących wyborów do władz jednostki organizacyjnej Związku, kandydat może być dopuszczony do wyborów tylko po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji lub stanowisk będących przeszkodą w sprawowaniu funkcji związkowych. 
Gdy nastąpiło naruszenie zakazów dotyczących pełnienia lub łączenia funkcji zarząd regionu stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku oraz innych jednostkach organizacyjnych zarejestrowanych przez zarząd regionu. Fakt utraty ważności mandatu stwierdza zarząd regionu podczas posiedzenia, poprzez protokolarne przyjęcie do wiadomości.

Władza kontrolna
Władzą kontrolną organizacji zakładowej, międzyzakładowej i koordynacyjnej jest odpowiednio: zakładowa komisja rewizyjna, międzyzakładowa komisja rewizyjna i koordynacyjna komisja rewizyjna. W wewnętrznych jednostkach organizacyjnych władzą kontrolną jest podzakładowa komisja rewizyjna oraz jeżeli została powołana – odpowiednio: wydziałowa lub oddziałowa komisja rewizyjna. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej i jej prezydium w zakresie działalności finansowej oraz zgodności jej działania z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa powszechnie obowiązującego. (Uchwała nr 2 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów)

Władza stanowiąca 
Najwyższą władzą każdej jednostki organizacyjnej Związku jest władza stanowiąca. Władzą stanowiącą w organizacji zakładowej, międzyzakładowej i koordynacyjnej jest odpowiednio zakładowe, międzyzakładowe i koordynacyjne zebranie członków lub delegatów. Do kompetencji władz stanowiących należy między innymi wybór władzy wykonawczej oraz władzy kontrolnej, a także podejmowanie uchwał i decyzji wiążących dla władz jednostek podrzędnych danej jednostki organizacyjnej Związku w zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie. (§ 34 pkt 2 oraz § 38 Statutu) W wewnętrznych jednostkach organizacyjnych Związku władzą stanowiącą jest odpowiednio wydziałowe, oddziałowe lub podzakładowe zebranie członków lub delegatów. (§ 34 pkt 7 Statutu)

Władza wykonawcza 
Władzą wykonawczą w organizacji zakładowej, międzyzakładowej i koordynacyjnej jest odpowiednio komisja zakładowa, międzyzakładowa i koordynacyjna, a w wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, także komisja wydziałowa, oddziałowa lub podzakładowa. (§ 34 pkt 7 Statutu) W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarządem, w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, jest jej władza wykonawcza. Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec innych jednostek organizacyjnych Związku. Podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla wszystkich władz wewnętrznych jednostek organizacyjnych, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie. Władza wykonawcza może przekazać swoje uprawnienia komisji zakładowej (jeśli władzą wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku jest komisja koordynacyjna), komisji podzakładowej, wydziałowej lub oddziałowej. Władza wykonawcza może wybrać ze swojego grona prezydium, któremu przekazuje część swoich uprawnień. (§ 41 Statutu)

Zakładowa organizacja koordynacyjna 
Zakładowa/międzyzakładowa/organizacja koordynacyjna powstaje u pracodawcy utworzonego w wyniku połączenia pracodawców objętych dotychczas zakresem działania różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Organizacje koordynacyjne są rejestrowane w zarządzie regionu, jeśli tworzą je organizacje zarejestrowane w rejestrze jednego zarządu regionu, natomiast jeśli tworzą je organizacje zarejestrowane w kilku regionach, rejestracji dokonuje Komisja Krajowa. (szczegóły § 19 pkt 6 Statutu oraz uchwała KK nr 9/05 wraz z załącznikiem)
W miarę potrzeb organizacje zakładowe i międzyzakładowe mogą tworzyć niższe jednostki organizacyjne, a mianowicie organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje podzakładowe.

Zawieszenie członkostwa w Związku 
Zawieszenie członkostwa w Związku polega na utracie przez określony czas praw przysługujących członkowi Związku z jednoczesnym zwolnieniem z wykonywania obowiązków członkowskich. Zawieszenie członkostwa następuje ze względów formalnych, w przypadku zaistnienia przeszkód prawnych w przynależności do związków zawodowych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo gdy wymaga tego specyfika pełnionych funkcji publicznych. W okresie zawieszenia członkostwa osoba, której to dotyczy, nie jest członkiem Związku w rozumieniu postanowień Statutu. Okres ten nie powoduje przerwy w członkostwie, ale nie jest zaliczany do łącznego czasu trwania członkostwa. (§ 12 Statutu)
Członek Związku ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do władzy wykonawczej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku o zawieszenie jego członkostwa w Związku, na okres pełnienia funkcji publicznej lub zajmowania stanowiska, które nie pozwala na przynależność do związku zawodowego. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku podejmuje uchwałę w sprawie zgody na zawieszenie członkostwa w Związku lub odmowy zawieszenia członkostwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa zawieszenia członkostwa wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały odmawiającej zawieszenia członkostwa Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do odpowiedniej władzy stanowiącej (Walnego Zebrania), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia. Władza stanowiąca powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Od decyzji podtrzymującej odmowę zawieszenia członkostwa składającemu wniosek przysługuje prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisemnej uchwały wraz z uzasadnieniem. W przypadku niepodjęcia odpowiedniej uchwały przez władzę wykonawczą lub władzę stanowiącą w terminach wyżej określonych, składającemu wniosek przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do zarządu regionu. Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminów wskazanych dla władzy wykonawczej i władzy stanowiącej.
Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie zawieszenia członkostwa w Związku, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
W przypadku gdy członek Związku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zawieszenie członkostwa następuje automatycznie i nie wymaga decyzji władz Związku.
Z chwilą ustania przyczyn, będących podstawą do zawieszenia członkostwa w Związku, osoba, której to dotyczyło, ma obowiązek w terminie 30 dni powiadomić o tym fakcie władzę wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której przed zawieszeniem członkostwa była członkiem. Zakończenie zawieszenia członkostwa następuje w dniu wpłynięcia pisemnej informacji o powyższym fakcie. Od tego momentu osoba ta ponownie nabywa pełne prawa członkowskie. (§ 12 Statutu oraz Uchwała KK nr 2/06)

Dodano 28 październik 2009 09:40:49
Zapisz do PDF   Wersja do druku   Przeczytano 4351 razy

Komentarze:

Dodany
2010-01-09 21:15:09
przez
zraz

Avatar użytkownika zraz
Bardzo przydatny ten słowniczek, super pomysł!
logowanieLogowanie logowanieRejestracja

Organizacja Zakładowa Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" w Volkswagen Motor Polska
+48 76 848 39 00, +48 76 848 34 52, +48 600 970 488, fax: +48 76 845 65 64::ul. Strefowa 1, 59-101 Polkowice::e-mail: wlodzimierz.broda@vwmp.pl

(C) Copyright NSZZ "Solidarność" Volkswagen Motor Polska