Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ

Trzeba mieć Odwagę, by zmienić to co zmienić należy, Trzeba mieć Tolerancję i Pokorę, by zaakceptować to czego zmienić nie można, Trzeba mieć Mądrość, by odróżnić jedno od drugiego.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ)
International Trade Union Confederation (ITUC)

Bd du Roi Albert II, Bte 1
B-1210 Brussels, Belgia
Tel.: +32-2-2240211
Fax: +32-2-2015815
E-mail: info@ituc-csi.org
www.ituc-csi.org
Sekretarz generalny: Guy Ryder

 

Statut MKZZ (plik PDF)

 

W dniach 1-3 listopada 2006 roku odbył się w Wiedniu historyczny kongres założycielski nowej międzynarodowej organizacji związkowej, która przyjęła nazwę Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC). Organizacja ta powstała z połączenia dwóch konfederacji światowych Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) i Światowej Konfederacji Pracy (ŚKP) oraz organizacji, które do tej pory nie były afiliowane do żadnej z organizacji międzynarodowej.

Zanim jednak nastąpiło utworzenie MKZZ w przeddzień odbyły się dwa kongresy rozwiązujące MKWZZ i ŚKP, konfederacji które działały od kilkudziesięciu lat.

Kongres MKZZ przyjął swój statut i uchwałę programową, jak również dokonał wyboru sekretarza generalnego oraz Rady Generalnej, tj. najwyższego ciała wykonawczego MKZZ funkcjonującego pomiędzy kongresami. Sekretarzem generalnym został Guy Ryder, dotychczasowy sekretarz generalnych MKWZZ. Jego zastępcami zostali Jaap Wienen (były zastępca sekretarza generalnego ŚKP) i Mamounata Cisse (była zastępczyni sekretarza generalnego MKWZZ). Przewodniczącą MKZZ została dotychczasowa przewodnicząca MKWZZ Sharan Burow (z australijskiego ACTU), a jej zastępcami Michael Sommer (z niemieckiego związku DGB) i Luc Cortebeeck (z belgijskiego CSC).

MKZZ zrzesza obecnie 166 milionów pracowników zorganizowanych w 309 afiliowanych organizacjach w 156 krajach. OPZZ należy do MKZZ od 1 listopada 2006 roku.

 


Cel powstania MKZZ

Zjednoczone siły ruchu związkowego będą nowym globalnym instrumentem służącym obronie praw pracowniczych - silniejszym, bardziej solidarnym i efektywnym w działaniu niż podzielony ruch związkowy.


Nazwa nowej organizacji

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych - jest wynikiem kompromisu osiągniętego po szerokich konsultacjach z afiliantami. Ma odzwierciedlać nazwę, cel i strukturę.


Członkowie MKZZ

Tworzą ją afilianci MKWZZ i ŚKP oraz inne nieafiliowane związki krajowe, które zadeklarowały chęć przystąpienia do nowej organizacji i spełniają jej kryteria, tj. są niezależne i demokratyczne. Afilianci MKWZZ i ŚKP mają status organizacji założycielskich.


Struktura MKZZ

Podobnie jak w MKWZZ i ŚKP w nowej organizacji będą istniały organizacje regionalne, tj. dla Azji, Afryki, Ameryk. Powstaną one w wyniku połączenia się regionalnych organizacji obydwu konfederacji. Nowością będzie utworzenie Pan-europejskiej Rady Regionalnej PERC dla Europy, która do tej pory takiej struktury regionalnej nie miała. Uzgodniono, że sekretarzem Rady będzie sekretarz generalny EKZZ. Rada ma się ukonstytuować jeszcze przed najbliższym kongresem EKZZ, tj. przed majem 2007. Pozostałe organizacje regionalne mają zakończyć proces zjednoczeniowy do 1 listopada 2007.

Między międzynarodowymi federacjami branżowymi ŚKP i stowarzyszonymi z MKWZZ (GUF) zostały podpisane porozumienia dotyczące ich połączenia się. Przyjęto bowiem zasadę, że MKZZ będzie ściśle współpracowała tylko z jedną międzynarodową federacją branżową reprezentującą dany sektor. W tym celu zostanie powołana Rada Globalnych Związków Zawodowych - ciało będące wspólną platformą kontaktów i działania dla MKZZ i międzynarodowych związków branżowych (GUF) oraz TUAC.


Władze MKZZ

Kadencja 4-letnia. Skład stanowić będą:

  1. przewodniczący - wybierany przez Radę Generalną tuż po kongresie. Jest to funkcja rotacyjna, tzn. co kadencję przewodniczący reprezentuje inny region. Osoby pełniące funkcję sekretarza generalnego i przewodniczącego nie mogą pochodzić z tego samego regionu. Przewodniczący MKZZ jest równocześnie przewodniczącym kongresu i Rady Generalnej, może uczestniczyć w innych spotkaniach MKZZ z prawem głosu.
  2. 2 zastępców przewodniczącego (jedna z osób musi być kobieta) - wybierani przez Radę Generalną zaraz po kongresie. Jeden z zastępców jest przewodniczącym Biura Wykonawczego, drugi Zarządu Funduszu Solidarnościowego
  3. 7 wiceprzewodniczących (co najmniej) - wybierani przez Radę Generalną (z uwzględnieniem parytetu kobiet). Przewodnicząca Komitetu Kobiet MKZZ i przewodnicząca/y Komitetu Młodych MKZZ oraz przewodniczący organizacji regionalnych MKZZ zostają wiceprzewodniczącymi z urzędu.
  4. sekretarz generalny - nominowany przez afiliantów, wybierany przez kongres; jeżeli jest więcej niż 1 kandydat wybory są tajne;
  5. zastępcy sekretarza generalnego - nominowani przez afiliantów, wybierani przez Radę Generalną, która określa zasady wyboru i liczbę zastępców.

Rada Generalna - organ wybierany przez kongres na 4-letnią kadencję, stanowiący najwyższą władzę wykonawczą organizacji między kongresami. W jej skład mają wchodzić z urzędu przewodniczący MKZZ, sekretarz generalny MKZZ (z prawem głosu), zastępcy sekretarza generalnego (bez prawa głosu), 70 członków tytularnych z afiliowanych organizacji. Przy dystrybucji miejsc uwzględnia się podział geograficzny świata, reprezentatywność danego związku w regionie, płacenie składek członkowskich. Dodatkowe miejsca w Radzie zagwarantowane są konstytucyjnie dla 6 członkiń Komitetu Kobiet MKZZ i 2 członków Komitetu Młodych. Warunkiem stawianym regionom przy wyborze swoich reprezentantów jest spełnienie 30% parytetu kobiet we władzach. W sumie więc Rada będzie liczyła 78 członków. Spotykać się będzie co najmniej raz w roku.

Biuro Wykonawcze - organ powołany do załatwiania spraw wymagających natychmiastowego działania pomiędzy spotkaniami Rady Generalnej. Wybierany przez Radę Generalną spośród swoich członków. W jego skład, oprócz 25 członków tytularnych, wchodzą przewodniczący MKZZ, zastępca przewodniczącego (pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Biura), sekretarz generalny MKZZ (z prawem głosu), zastępcy sekretarza generalnego (bez prawa głosu), przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Komitetu Kobiet i przewodnicząca/y Komitetu Młodych. Spotykać się będzie co najmniej 2 razy w roku. Musi być również zachowany 30 % udział kobiet.

Komitety - zagwarantowane konstytucyjnie to Komitet Kobiet, Komitet Młodych. Rada Generalna może także powołać na wniosek afiliantów inne komitety. Na pierwszym spotkaniu Rady, tuż po Kongresie, zadecydowano o powstaniu Komitetu Praw Człowieka i Związkowych.


Cele statutowe MKZZ

Organizowanie demokratycznych i niezależnych związków zawodowych, rokowania zbiorowe pracy, polepszanie warunków pracy i życia pracowników walka o prawa człowieka, wolność, pokój i demokrację. MKZZ realizować będzie te cele poprzez:


Uchwała programowa MKZZ


Globalizacja

Zmiana globalizacji, tak aby działała ona na rzecz pracowników poprzez:

Reforma organizacji międzynarodowych, takich jak MFW, BŚ, WTO, które muszą uznać prymat człowieka ponad regulacjami finansowymi.

Nacisk na instytucje finansowe, aby włączyły one problematykę socjalną, pracy, środowiskową i równości do swoich programów działań, oraz przeciwstawiać się im wtedy, gdy działają one wbrew prawom i interesom ludzi pracy i ubogich.

Instytucje finansowe muszą przyjąć alternatywne programy proponowane przez MKZZ, które autentycznie promowałyby trwały i sprawiedliwy społecznie rozwój.

Działać na rzecz włączenia klauzuli praw pracowniczych do statutów WTO, która wymogłaby aby wszelkie dobra i usługi będące przedmiotem handlu międzynarodowego były wykonywane i dystrybuowane w poszanowaniu podstawowych standardów pracy.


Wyzwania stojące prze biznesem ponadnarodowym

Uznanie przedsiębiorstw ponadnarodowych jako kluczowego sternika globalizacji, co wymaga międzyrządowej współpracy i podkreśla konieczność pilnej międzynarodowej regulacji biznesu.

Coraz trudniejsze staje się skuteczne korzystanie z prawa do organizowania związków zawodowych i zawierania rokowań zbiorowych, a istniejące krajowe ramy prawne i instytucjonalne regulujące działalność biznesu są coraz bardziej niewystarczające. Konieczne jest więc wdrożenie wiążących regulacji, jak tez dalszych umów zbiorowych, prowadzących do wzrostu wiarygodności i jakości zarządzania. Przedsiębiorstwa muszą być bardziej odpowiedzialne za społeczne, środowiskowe i ludzkie skutki swych operacji. Kraje i strony objęte ich działaniem powinny mieć dostęp do prawnych środków kompensacyjnych i możliwość nakładania kar.

Dlatego MKZZ podejmie prace na rzecz skutecznej krajowej i międzynarodowej regulacji biznesu, w tym pełnej ich zgodności z zapisami Wytycznych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych OECD i Trójstronnej Deklaracji Zasad dot. Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej MOP.


Obrona i promowanie praw związkowych

Respektowanie praw związkowych jest kluczowym celem MKZZ. Łamanie praw związkowych jest źródłem nieuczciwej konkurencji w gospodarce światowej, i należy mu zapobiegać na szczeblu zarówno gospodarczym jak i praw człowieka oraz zwalczać wszelkie przejawy łamania tych praw. Dlatego MKZZ będzie promować i bronić roli MOP w ustanawianiu i nadzorowaniu międzynarodowych standardów pracy, definiujących prawa związkowe. Będzie dążyła do najpełniejszego wykorzystania możliwości oferowanych przez odpowiednie organy ONZ, w tym nową Radę Praw Człowieka, ECOSOC i Zgromadzenie Ogólne.


Zwalczanie dyskryminacji, dążenie do równości

MKZZ będzie prowadziła kampanie na rzecz wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, jak również podejmie działania na rzecz pełnego i skutecznego wdrożenia zasady równej płacy za pracę o równej wartości. Będzie dążyła do pełnego i powszechnego włączenia kwestii równości płci we wszystkie działania polityczne, akcje i programy na wszystkich szczeblach. MKZZ przyjmie program działań promujący parytet płci w strukturach związku i pełną integrację problematyki równości w polityce związkowej. Będzie aktywnie propagować metody walki z rasizmem i ksenofobią, szczególnie w miejscu pracy i na rynku pracy. Jednym z instrumentów będzie prowadzenie kampanii przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwym, opartym na wyzysku warunkom pracy i życia pracowników migracyjnych i ich rodzin.


Zniesienie pracy dzieci

MKZZ będzie kontynuować działania zmierzające do pełnego wyeliminowania pracy dzieci oraz powszechnego zapewnienia dzieciom edukacji, prowadząc kampanie przeciwko pracy dzieci i wywierając nacisk na organizacje międzynarodowe, aby ich polityka handlowa, ekonomiczna i finansowa wspierała eliminację pracy dzieci. MKZZ będzie też prowadził kampanię na rzecz powszechnej ratyfikacji konwencji 182 MOP.


Godna przyszłość młodych pracowników

Pełna integracja młodych pracowników z ruchem związkowym jest kluczowym czynnikiem dla wzmocnienia, odnowienia, kreatywności i przyszłości ruchu związkowego. MKZZ będzie prowadził kampanie na rzecz godnej pracy, dobrej edukacji i szkoleń dla młodzieży, będzie promował działania zmierzające do polepszenia organizacji i reprezentacji młodych kobiet i mężczyzn w związkach zawodowych.


Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy

MKZZ będzie dążyć do większego zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim pracownikom, będzie się domagać aby dostęp do bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy stał się niezaprzeczalnym prawem wszystkich pracowników, będzie promować krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz poprawy BHP poprzez współpracę z pracodawcami i rządami, będzie prowadzić kampanię na rzecz całkowitego światowego zakazu używania i wykorzystania komercyjnego azbestu, będzie działać na rzecz powstrzymania dumpingu społecznego wynikającego z zamieniania bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w jednej części świata na bardziej niebezpieczne miejsca w innych częściach, będzie prowadził akcje na rzecz zapobiegania, kontroli i ostatecznie eliminacji HIV i AIDS, będzie zachęcać związki zawodowe do prowadzenia edukacji nt. HIV/AIDS oraz prowadzenia kampanii na rzecz sprawiedliwości w dystrybucji leków ratujących życie tak, aby były one powszechnie dostępne.


MOP - globalny punkt odniesienia

MKZZ będzie nadal wspierać działalność MOP w wypełnianiu jej mandatu, wdrażane przez nią programy takie jak np. Program Godnej Pracy. MKZZ będzie angażować się we wszystkie inicjatywy wzmacniające działania MOP w zakresie standardów pracy, będzie dążyć do stworzenia skutecznego programu współpracy między MOP i WTO i innymi instytucjami finansowymi.


Pokój, bezpieczeństwo i ONZ

MKZZ będzie dążyć do bezpieczeństwa i pokoju na świecie, które są warunkiem koniecznym do osiągnięcia celów związkowych, wspierając w każdy możliwy sposób misję ONZ w utrzymywaniu pokoju na świecie oraz pokojowego rozstrzygania sporów.


Organizować się

Organizowanie się pracowników będzie najważniejszym wyzwaniem i podstawowym zadaniem MKZZ, a swobodnie negocjowane układy zbiorowe pracy podstawowym środkiem realizacji postulatów związków zawodowych. Solidarność wymagać będzie objęcia możliwością członkostwa w związkach wszystkich niezorganizowanych pracowników, w tym pracowników sektora nieformalnego, pracowników zawodów nietypowych, niepełnozatrudnionych czy tymczasowych. Edukacja związkowa będzie istotnym instrumentem budowania świadomości członków i zdolności związków zawodowych w celu wzmacniania swoich organizacji. MKZZ będzie odpowiedzialna za formułowanie polityki, rozpowszechnianie informacji i koordynację wspólnego działania. Mobilizować będzie środki na rzecz rozwoju współpracy związkowej i zapewni efektywne i czytelne zarządzanie nimi w ramach uzgodnionej globalnej strategii. Będzie powiększać wpływ na politykę rozwojową krajów uprzemysłowionych, tak by odzwierciedlała ona cele związków zawodowych, traktując je jako wartościowych partnerów w kształtowaniu tej polityki. Priorytetem stanie się edukacja pracowników w zakresie ich praw. MKZZ będzie, poprzez Fundusz Solidarnościowy, chronić prześladowane związki zawodowe i działaczy związkowych oraz wzmacniał organizacje związkowe. Będzie również namawiać do współpracy z grupami politycznymi i organizacjami społecznymi dzielącymi te same wartości i cele, jednak współpraca ta musi być oparta na niezależności i swobodzie działania ruchu związkowego.


Nowy wymiar międzynarodowy

Wszyscy afilianci mają się łączyć we wspólnym wysiłku na rzecz pracy i lepszej przyszłości.

 

(Dziękujemy Annie Wolańskiej z Działu Zagranicznego
KK NSZZ "Solidarność" za możliwość wykorzystania tego opracowania)

 

Dodano 29 październik 2009 12:04:01
Zapisz do PDF   Wersja do druku   Przeczytano 4082 razy

Komentarze:

logowanieLogowanie logowanieRejestracja

Organizacja Zakładowa Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" w Volkswagen Motor Polska
+48 76 848 39 00, +48 76 848 34 52, +48 600 970 488, fax: +48 76 845 65 64::ul. Strefowa 1, 59-101 Polkowice::e-mail: wlodzimierz.broda@vwmp.pl

(C) Copyright NSZZ "Solidarność" Volkswagen Motor Polska