Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ

Trzeba mieć Odwagę, by zmienić to co zmienić należy, Trzeba mieć Tolerancję i Pokorę, by zaakceptować to czego zmienić nie można, Trzeba mieć Mądrość, by odróżnić jedno od drugiego.

O Związku

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność" w VWMP - GENEZA

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność" w Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach działa od marca 1999 roku. Od początków swojego istnienia związek zawodowy w zakładzie służy pracownikom pomagając w rozwiązywaniu ich problemów i pośrednicząc w rozmowach pomiędzy nimi, a pracodawcą.
Obecnie do NSZZ „Solidarność" należy prawie 80% załogi Volkswagen Motor Polska. Związek zawodowy w imieniu pracowników negocjuje z kierownictwem Volkswagen Motor Polska regulaminy pracy i wynagradzania w których określone zostały zasady i stawki wynagradzania. Takie kwestie jak godziny nadliczbowe, dodatek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dodatek urlopowy, Bonusy czy roczne premie a nawet zwiększona ilość koszulek roboczych czy dofinansowanie do obiadów to również kompetencje naszej Organizacji. Przez 9 lat swojego istnienia Związek Zawodowy mocno zaangażował się w rozwój działalności Społecznej Inspekcji Pracy (SIP). Nasza działalność, to również działalność charytatywna. Organizowaliśmy zbiórki pieniędzy dla powodzian, pogorzelców czy ofiar innych tragedii. Dzięki inicjatywie naszej organizacji w naszym zakładzie powstał specjalny Fundusz Pomocy potocznie zwany „U-kasse", z którego udzielana jest pomoc nie tylko pracownikom VWMP, ale również ich członkom rodzin dzieciom, współmałżonkom, rodzicom czy teściom.
Udzielamy pomocy materialnej i finansowej nie tylko naszym członkom związku ale również ośrodkom dla dzieci niepełnosprawnych, domom dziecka, samotnej matki, Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz wspomagamy różne inicjatywy społeczne które służą społeczeństwu w naszym regionie. Staramy się również urozmaicać codzienne życie pracowników organizując różnego rodzaju imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.
Ostatnim wielkim przedsięwzięciem jest uruchomienie programu rabatowego zagłębia miedziowego „Twój Partner", dzięki któremu nasi członkowie związku za okazaniem specjalnej karty mogą dokonywać zakupów, ze specjalnie dla nich wynegocjowaną zniżką, w rozmaitych sklepach, domach handlowych, czy punktach usługowych.
Kolejnym wielkim przedsięwzięciem będzie wdrożenie akcji GROSIK i GROSIK PLUS specjalnego programu o charakterze charytatywnym, podkreślającym odpowiedzialność naszych pracowników i ich wrażliwość na krzywdę i cierpienie innych potrzebujących ludzi.

ŚWIADCZYMY POMOC W ZAKRESIE

• Prawa Pracy
• Świadczeń Socjalnych
• Wynagrodzeń
• BHP
• Regulaminów, Układów Zbiorowych Pracy

Dla nas, dla Ciebie, pracują doświadczeni i przeszkoleni związkowcy, prawnicy, ekonomiści, psycholodzy fundacje, instytuty i fachowcy od bezpieczeństwa pracy. Ściśle współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy

Jeśli masz problemy, wątpliwości, czujesz się z różnych względów zagrożony PRZYJDŹ DO NAS SPRÓBUJEMY CI POMÓC

Cele statutowe

Obrona praw, godności i interesów pracowniczych członków Związku to główne cele statutowe, realizujemy je przez:
• reprezentowanie swoich członków związku wobec pracodawcy tak w sprawach indywidualnych jak i zbiorowych,
• udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą,
• sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania obowiązujących regulaminów w VWMP

To tylko nieliczne przykłady naszej szerokiej działalności. W codziennej pracy kierujemy się zasadą, że nie ma spraw nie do załatwienia, nie ma problemów nie do rozwiązania. Potrzebna jest tylko dobra wola i gotowość do rozwiązania problemów po każdej stronie. Osiągamy to poprzez dialog odpowiednie zarządzanie konfliktami, odpowiednie konfrontacje a nie pieniactwo i populizm. Nie mniej jednak, kiedy zawodzi dialog potrafimy korzystać z innych narzędzi przez protesty, pikiety do strajku włącznie. Są to jednak narzędzia ostateczne do których całe szczęście sięgamy rzadko.Dlaczego powinieneś zostać członkiem Związku ?

NSZZ „Solidarność" jest niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym i jeśli tylko zechcesz będzie bronić Twoich interesów pracowniczych. „Solidarność" broni przede wszystkim swoich członków w zakładach pracy - jednak swoimi sukcesami dzieli się z innymi, nie zachowuje ich dla siebie. „Solidarność" opowiadając się za wartościami chrześcijańskimi jest otwarta światopoglądowo i tolerancyjna dla różnorodności poglądów. „Solidarność" w swych działaniach nie stosuje przemocy. „Solidarność" nie będzie solidarna bez Twojej aktywności, mądrości i uczciwości.
NSZZ „Solidarność" jest związkiem zawodowym powstałym w wyniku oporu polskiego społeczeństwa w 1980 roku przeciwko totalitarnej władzy. NSZZ „Solidarność" jest jednym z podstawowych twórców i gwarantów demokracji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego powinieneś zostać członkiem Związku?

NSZZ „Solidarność" jest niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym i jeśli tylko zechcesz będzie bronić Twoich interesów pracowniczych. „Solidarność" broni przede wszystkim swoich członków w zakładach pracy - jednak swoimi sukcesami dzieli się z innymi, nie zachowuje ich dla siebie. „Solidarność" opowiadając się za wartościami chrześcijańskimi jest otwarta światopoglądowo i tolerancyjna dla różnorodności poglądów. „Solidarność" w swych działaniach nie stosuje przemocy. „Solidarność" nie będzie solidarna bez Twojej aktywności, mądrości i uczciwości.
NSZZ „Solidarność" jest związkiem zawodowym powstałym w wyniku oporu polskiego społeczeństwa w 1980 roku przeciwko totalitarnej władzy. NSZZ „Solidarność" jest jednym z podstawowych twórców i gwarantów demokracji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Co daje przynależność do związku zawodowego

• pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw „Solidarności" powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
• Prawo do informacji, konsultacji i co raz częściej do partycypacji czyli współdecydowania w niektórych wyznaczonych obszarach w sprawach dotyczących organizacji pracy, funkcjonujących systemów czy warunków pracy poszczególnych pracowników (To wiąże się również z odpowiedzialnością za zakład od której nie uciekamy).
• zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na „jedyną nie do odrzucenia propozycję" jaką przedstawia Ci pracodawca.
• związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa warunków pracy.
• gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
• pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność".

Sfera działań

Poza bieżącą działalnością statutową, Organizacja Zakładowa zajmuje się takimi zagadnieniami jak: ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia grupowe z tytułu nieszczęśliwych wypadków, prowadzimy obsługę programu emerytalnego III filar „pogodna Jesień" w PZU (obecnie prowadzimy rozmowy nad przekształceniem tego w pracowniczy program emerytalny w formie Funduszy Inwestycyjnych TFI) magazyn środków ochrony, związkową kasę zapomogowo-pożyczkową, oraz pełną obsługę funduszu socjalno-zapomogowego „U-Kasse". Widząc potrzebę poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, kontroli przestrzegania prawa pracy - związek mocno zaangażował się w rozbudowanie działalności Społecznej Inspekcji Pracy. Rozumiejąc potrzeby swojego rozwoju i zdobywania doświadczenia Organizacja Zakładowa przy poparciu wszystkich członków związku wstąpiła do Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzięki wnoszonej składce jesteśmy afiliowani w Międzynarodowej Federacji Metalowców IMF oraz w Europejskiej Federacji Metalowców. Konkurencja wewnątrz Koncernu dotycząca lokalizacji, rozdziału produkcji, inwestycji i zatrudnienia wymusza dalszy rozwój reprezentacji interesów pracowniczych na skalę międzynarodową. Podstawą intensywnej współpracy i wymiany informacji na temat różnorodnych interesów zlokalizowanych na całym świecie zakładów i ich załóg jest w przypadku Volkswagena - Światowa i Europejska Rada Zakładowa Koncernu (WELT i EURO-KBR), której jesteśmy stałymi uczestnikami.
Działalność naszej Organizacji Zakładowej nie przeszła też bez echa w niemieckiej organizacji związkowej IG Metall, do której należy 97% załogi Volkswagen AG. Pozwoliło to na szeroko rozumianą współpracę i wzajemną pomoc w działalności tak ważnej w dobie wszechobecnej Globalizacji.. Nawiązaliśmy kontakty i ściśle współpracujemy w grupie ds. silników z VW Salzgitter, VW Chemnitz i Skoda Mlada Bolesław. Jesteśmy członkiem Grupy Europy Centralnej i Wschodniej w ramach tzw. Międzynarodowej Solidarności „InterSoli" stworzonej przez IG Metall przy VW Wolfsburg.
Pragnąc zwiększyć swoje doświadczenie i umiejętności związkowe aktywnie uczestniczymy w szkoleniach a także rozszerzyliśmy swoje kontakty i utrzymujemy je z innymi bardziej zaprawionymi w boju związkowymi organizacjami Górniczymi (Solidarność ZG Polkowice-Sieroszowice, Solidarność ZG Rudna) czy Volkswagen Poznań. Współpracujemy z Fundacjami Friedrycha Eberta, S-Partner i innymi gdzie bierzemy aktywny udział w spotkaniach, seminariach czy organizowanych konferencjach w kraju i zagranicą. Reprezentowani jesteśmy w Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe, Sekretariacie Metalowców oraz mamy swojego delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność".
Działalność związkowa to nie tylko walka, ale także rozrywka, Organizacja Zakładowa jest organizatorem różnego rodzaju imprez sportowych, rekreacyjnych czy biesiad piwnych. Jako Organizacja Zakładowa uczestniczyliśmy w meczach towarzyskich i turniejach piłki nożnej z zaprzyjaźnionymi Organizacjami w kraju i za granicą osiągając bardzo dobre wyniki. Rokrocznie organizujemy wyjazdy w góry na Imprezy Andrzejkowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem oraz Letnie Festyny w Lubiatowie nad Jeziorem, gdzie uczestnikami są nie tylko członkowie związku, ale także ich rodziny. Co roku organizujemy Karczmy Piwne, które prowadzone są w różnych stylach, gwarantując wspaniałą zabawę i niesamowite przeżycia. Z końcem każdego roku, dzieci naszych członków związku otrzymują świąteczne paczki (w 2007r to liczba ok. 800 dzieci). Program Rabatowy Zagłębia Miedziowego „Twój Partner" prowadzony przez naszą organizację dla wszystkich członków związku zawodowego „Solidarność" w Regionie Zagłębie Miedziowe jest kolejną z szerokiej i ciekawej oferty, którą proponujemy zachęcając pracowników do zapisania się do związku. Ma on na celu obniżenie kosztów codziennego życia. Każdy członek związku wraz z rodziną może dokonywać tańszych zakupów lub korzystać z tańszych usług w placówkach handlowo-usługowych, które zaoferowały określone bonifikaty przy zakupach. Są to rabaty od 3% do 50%, które przynoszą korzyści korzystającym ze specjalnych kart rabatowych członkom związku jak i sklepom w których zwiększa się ilość klientów.
Największym sukcesem naszej organizacji jest ciągły wzrost ilości członków związku. Obecnie 941 pracowników zrzeszona jest w NSZZ „Solidarność" przy WVMP co daje prawie 80% uzwiązkowienia. To dowód na dużą świadomość i mądrość naszych pracowników. Tylko zrzeszeni pracownicy są w stanie w odpowiedni sposób kształtować przyjazne warunki pracy. Siła ilości zrzeszonych pracowników w związku to silna pozycja w negocjacjach, to siła z którą każdy pracodawca musi się liczyć. Dlatego też, wszystkim naszym członkom związku serdecznie dziękuje za przynależność, za świadomość i duże wsparcie w całym okresie naszej wspólnej działalności. A tych którzy jeszcze nie należą, nie byli przekonani serdecznie zapraszam do naszej organizacji. Razem będziemy jeszcze silniejsi, będziemy mogli jeszcze więcej.

 

RZECZY NIEMOŻLIWE ZAŁATWIAMY
OD RĘKI
CUDA ZAJMUJĄ NAM CHWILĘ CZASU!

Jeśli jeszcze się wahasz i nie wiesz, czy wstępując do Związku zrobiłabyś słusznie, przyjdź do naszego biura, a my postaramy się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.

Przewodniczący Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność" w Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

Włodzimierz Broda
wlodzimierz.broda@vwmp.pl
 tel. +48 76 848 34 52
 fax. +48 76 845 65 64

administracja strony

solidarnoscvwmp@gmail.com

 

Dodano 23 listopad 2009 14:47:12
Zapisz do PDF   Wersja do druku   Przeczytano 14853 razy

Komentarze:

logowanieLogowanie logowanieRejestracja

Organizacja Zakładowa Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" w Volkswagen Motor Polska
+48 76 848 39 00, +48 76 848 34 52, +48 600 970 488, fax: +48 76 845 65 64::ul. Strefowa 1, 59-101 Polkowice::e-mail: wlodzimierz.broda@vwmp.pl

(C) Copyright NSZZ "Solidarność" Volkswagen Motor Polska