Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ

Trzeba mieć Odwagę, by zmienić to co zmienić należy, Trzeba mieć Tolerancję i Pokorę, by zaakceptować to czego zmienić nie można, Trzeba mieć Mądrość, by odróżnić jedno od drugiego.

Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w art. 257 stanowi, iż:

„Komitet składa się z przedstawicieli różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przedstawicieli producentów, rolników, przewoźników, pracowników, kupców, rzemieślników, wolnych zawodów, konsumentów i przedstawicieli interesu ogólnego”.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest forum dialogu, konsultacji i informacji europejskiego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwia przedstawicielom organizacji społecznych i ekonomicznych z krajów członkowskich Unii Europejskiej odgrywać integralna rolę w procesie kształtowania decyzji i prawa na poziomie europejskim. Rola konsultacyjna Komitetu daje możliwość jego członkom a przez to organizacjom prze nich reprezentowanym udziału w procesie podejmowania decyzji wewnątrz Wspólnoty.

Utworzenie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (taka początkowo była jego oficjalna nazwa) wiąże się z podpisaniem Traktatów Rzymskich wiosną 1957 roku. Pomimo faktu, iż każdy z Traktatów zawiera rozdział poświęcony Komitetowi (art. 193 -198 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej oraz art. 165-170 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej), to jednak Komitet nie był postrzegany jako instytucja Wspólnot.

24 kwietnia 1958 pierwszych 101 członków KE-S zostało nominowanych do prac w tym ciele, a 19 maja tego samego roku w sali Senatu Królestwa Belgii odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Komitetu. Przewodniczący Komisji – Walter Hallstein stwierdził, iż:
„…Komitet zostanie włączony w pewnym zakresie w proces tworzenia nowego kształtu prawa wspólnotowego”.
Z kolei Przewodniczący Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stwierdził, że:
„… pracownicy oraz organizacje handlu i przemysłu muszą być zaangażowani w prace nowych Wspólnot. W ten sposób upewnią się, że Wspólnoty oferują jasne gwarancje społecznej świadomości sześciu państw członkowskich”.
I tak już od prawie 50 lat Komitet jest głosem społeczeństwa europejskiego, wyrazicielem jego woli, obaw i pragnień.

Komitet ma trzy główne zadania:
 
pełnienie funkcji doradczej przy trzech wielkich instytucjach (Parlament Europejski, Rada, Komisja Europejska),
umożliwienie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego wnoszenie wkładu i uczestnictwa w proces integracji Europy i zbliżanie jej obywatelom,
umacnianie roli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajach i regionach geograficznych leżących poza Wspólnotą.

W celu wypełnienia swoich zadań Komitet może wydawać trzy rodzaje opinii:
 
opinie obligatoryjne, na wniosek Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego,
opinie z inicjatywy własnej, które pozwalają Komitetowi wypowiadać się we wszystkich przypadkach, w których uzna to za stosowne,
opinie rozpoznawcze, w których, na wniosek Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy nawet prezydencji Unii, Komitet ma za zadanie rozważyć określony temat i przedstawić do niego swoje sugestie, mogące później prowadzić do powstania wniosku Komisji.

Komitet tworzy w chwili obecnej (przed kolejnym planowanym rozszerzeniem) 317 członków mianowanych przez Radę Unii Europejskiej na podstawie propozycji składanych przez poszczególne rządy krajów członkowskich UE. Rządy krajowe otrzymują propozycje kandydatur od organizacji społecznych i ekonomicznych reprezentatywnych, bądź odgrywających znaczącą rolę w danych sektorach. Polska ma w Komitecie możliwość obsadzenia 21 miejsc.

Kadencja członków Komitetu trwa cztery lata a ich mandat jest odnawialny. W trakcie trwania kadencji członkowie Komitetu pracują nadal w swoich krajach dla swoich organizacji, a do Brukseli przyjeżdżają tylko na posiedzenia, czy też na spotkania grup lub sekcji Komitetu.

Członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego są zorganizowani w trzech głównych grupach:
- grupa I: pracodawców
- grupa II: pracobiorców
- grupa III: interesów różnych

Do grupy pracodawców należą prywatni i publiczni przedsiębiorcy z sektora przemysłowego (w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw), z sektorów bankowego, ubezpieczeń, transportu i rolnictwa, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni oraz przedstawiciele izb handlowych i gospodarczych. Polityka tej grupy odzwierciedla opinie europejskich federacji przemysłowych wspierających rozwój wolnego rynku w obrębie Unii Europejskiej, swobody przepływu siły roboczej, dóbr i usług, popierających wzrost zatrudnienia oraz poprawę konkurencyjności gospodarki europejskiej na arenie międzynarodowej.
Pracownicy reprezentowani są w grupie II głównie przez przedstawicieli wywodzących się z organizacji afiliowanych przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC). Grupa ta szczególną uwagę poświęca walce z bezrobociem, kwestiom poprawy warunków życia i pracy, problematyce dialogu społecznego i obywatelskiego, ochrony praw podstawowych, z czym wiąże się promocja polityki antydyskryminacyjnej, promocji postępu cywilizacyjnego, społecznego i kulturalnego. Członkowie grupy prowadzą szeroką współpracę międzynarodową wychodzącą poza kontynent europejski dzieląc się doświadczeniami i wiedzą z krajami i społeczeństwami rozwijającymi się.
Z kolei grupę III reprezentują członkowie wywodzący się z szerokiego wachlarza organizacji reprezentujących grupy rolników, małą przedsiębiorczość, rzemiosło, wolne zawody, spółdzielczość, organizacje pozarządowe i non-profit, organizacje konsumenckie, ekologiczne, reprezentujące interesy rodzin, kobiet, osób niepełnosprawnych, środowisk naukowych i akademickich oraz wolontariat. W ten sposób reprezentowane jest całe społeczeństwo europejskie, a to pozwala osiągać główny cel grupy jakim jest zapewnienie prawdziwej i pełnej demokracji ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny prowadzi swoją działalność poprzez sekcje problemowe, które stanowią jego stałą strukturę.

1. ds. unii gospodarczej i walutowej oraz spójności gospodarczej i społecznej (ECO),
2. ds. jednolitego rynku, produkcji i konsumpcji (INT),
3. ds. transportu, energii, infrastruktury i społeczeństwa informacyjnego (TEN),
4. ds. zatrudnienia, spraw społecznych i obywatelstwa (SOC),
5. ds. rolnictwa, rozwoju wsi i środowiska naturalnego (NAT),
6. ds. stosunków zewnętrznych (REX),
W ostatnich latach powołane zostały do życia dwa dodatkowe organy:
1. Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku,
2. Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych od początku brało aktywny udział w kontaktach jakie jeszcze w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku Komitet nawiązał z władzami i organizacjami społecznymi i ekonomicznymi w Polsce. Początkowo były to kontakty nieformalne, które doprowadziły z czasem do powstania Tymczasowego Komitetu Łącznikowego ds. Współpracy z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym Wspólnot Europejskich. Decyzją Nr 3/99 z 4 czerwca 1999 r. Rada Stowarzyszenia Unia Europejska – Polska utworzyła Wspólny Komitet Konsultacyjny. Decyzja o jego powołaniu weszła w życie 1 sierpnia 1999 roku.
Artykuł 16 Decyzji stwierdzał, iż:
„Wspólny Komitet Konsultacyjny składać się będzie z 9 przedstawicieli Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnot Europejskich, z jednej strony oraz 9 przedstawicieli polskiego Komitetu Łącznikowego ds. Współpracy z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym Wspólnot Europejskich, z drugiej strony”.
„Wspólnemu Komitetowi Konsultacyjnemu współprzewodniczyć będzie członek Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnot Europejskich oraz członek polskiego Komitetu Łącznikowego ds. Współpracy z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym Wspólnot Europejskich”.
Komitet ten spotykał się dwa razy w roku (raz w Polsce, raz w Brukseli) do momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z rozszerzeniem Unii Polska, podobnie jak i inne kraje członkowskie, musiała wyłonić polską reprezentację do prac w Europejskim Komitecie Ekonomiczno – Społecznym. W wyniku prowadzonych rozmów i spotkać zarówno z przedstawicielami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz innych organizacji społecznych i ekonomicznych przyznano OPZZ możliwość obsady dwóch miejsc w grupie pracobiorców EKE-S. Decyzją organów statutowych OPZZ od maja 2004 roku z ramienia związku reprezentantami w Komitecie są:
- Stanisław Różycki, Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Tomasz Jasiński, Zespół ds. międzynarodowych i integracji europejskiej OPZZ
Przedstawiciele wywodzący się z OPZZ zostali przydzieleni do następujących sekcji:
- Stanisław Różycki: ECO, TEN,
- Tomasz Jasiński: SOC, REX.
Ponadto zostali wybrani do następujących stałych komitetów tematycznych:
Stanisław Różycki:
- Wspólny Komitet Konsultacyjny UE – Bułgaria,
Tomasz Jasiński:
- Wspólny Komitet Konsultacyjny UE – Turcja,
- Komitet UE – AKP (monitorujący współpracę z krajami Afryki, Pacyfiku i Karaibów).
W praktyce przez pierwsze miesiące kadencji (w zasadzie do końca 2004 roku) przedstawiciele z tzw. nowych krajów członkowskich mieli ograniczoną możliwość wpływania na kształt opinii przyjmowanych przez EKE-S, gdyż były one wynikiem kilkumiesięcznych prac grup studyjnych i sekcji EKE-S ustanowionych jeszcze przed rozszerzeniem Unii Europejskiej. Sytuacja ta stopniowo zaczęła się zmieniać wraz ze wzrostem zaangażowania nowych członków w prace Komitetu.
W związku z przynależnością do dwóch sekcji problemowych, każdy z członków EKE-S ma prawo do wzięcia udziału w pracach grup studyjnych przygotowujących wstępny projekt opinii przedstawiany kolejno sekcjom i zgromadzeniu na Sesjach Plenarnych.
W chwili obecnej zakończona została w Polsce procedura wyłonienia polskiej reprezentacji w Europejskim Komitecie Ekonomiczno – Społecznym na lata 2006 – 2010. Przesłana przez rząd polski lista kandydatów została formalnie zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej we wrześniu 2006r.
OPZZ ponownie jest obecny w pracach grupy związkowej w osobach Kolegów Stanisława Różyckiego i Tomasz Jasińskiego.
W trakcie Sesji Plenarnej Komitetu w październiku 2006r. – pierwszej w nowej kadencji – przedstawiciele OPZZ zostali wybrani do następujących sekcji:
- Stanisław Różycki: ECO, TEN,
- Tomasz Jasiński: SOC, REX.
Ponadto w wyniku konsultacji pomiędzy przewodniczącymi grup interesów w Komitecie reprezentanci OPZZ zostali wybrani do następujących komitetów tematycznych:
Tomasz Jasiński:
- Wspólny Komitet Konsultacyjny UE – Turcja,
- Komitet UE – AKP (monitorujący współpracę z krajami Afryki, Pacyfiku i Karaibów).
Tomasz Jasiński w kadencji 2006-2008 został wybrany na członka Biura (Prezydium) sekcji REX (sekcja ds. stosunków zewnętrznych).
Wszelkie informacje na temat struktury, zadań, składu i prac Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego można znaleźć na jego internetowej stronie: http://eesc.europa.eu/ .

Dodano 25 listopad 2009 10:30:45
Zapisz do PDF   Wersja do druku   Przeczytano 4407 razy

Komentarze:

logowanieLogowanie logowanieRejestracja

Organizacja Zakładowa Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność" w Volkswagen Motor Polska
+48 76 848 39 00, +48 76 848 34 52, +48 600 970 488, fax: +48 76 845 65 64::ul. Strefowa 1, 59-101 Polkowice::e-mail: wlodzimierz.broda@vwmp.pl

(C) Copyright NSZZ "Solidarność" Volkswagen Motor Polska